Ogłoszenie o otwarciu likwidacji

Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

26/02/2018 Trzecie (ostatnie) ogłoszenie o otwarciu likwidacji Ostoja VII FIZAN

Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewskiej 18, 00-103 Warszawa („Towarzystwo”), działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  (Dz.U. z 2018 r., poz. 56 ze zm.), („Ustawa”), jako Likwidator Ostoja VII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”), który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

W dniu 22 stycznia 2018 r. wystąpiła przesłanka rozwiązania Funduszu, tj. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, działając  na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy oraz  art. 7 ust. 1 pkt 6) Statutu Funduszu, podjęło uchwałę o rozwiązaniu Funduszu, co zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 5) Ustawy stanowi przesłankę rozwiązania Funduszu.

Zgodnie z powyższym rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 22 stycznia 2018 r., a jej zakończenie planowane jest do dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania ostatniego, trzeciego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Funduszu. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym powyżej terminie, wypłata Uczestnikom Funduszu zostanie dokonana na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w oparciu o wartość środków pieniężnych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Wartość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 19  kwietnia 2018 r. Wypłaty dla Uczestników Funduszu zostaną dokonane do dnia 20 kwietnia 2018 r., przelewem na rachunki bankowe Uczestników Funduszu wskazane w Ewidencji Uczestników Funduszu.

Niniejsze ogłoszenie jest trzecim, ostatnim ogłoszeniem o otwarciu likwidacji Funduszu, zgodnie z §5 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r., w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2005 r., Nr 114, poz. 963, z poźń. zm.).

 

 

12/02/2018 Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Ostoja VII FIZAN

Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewskiej 18, 00-103 Warszawa („Towarzystwo”), działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  (Dz.U. z 2018 r., poz. 56 ze zm.), („Ustawa”), jako Likwidator Ostoja VII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”), który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

W dniu 22 stycznia 2018 r. wystąpiła przesłanka rozwiązania Funduszu, tj. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, działając  na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy oraz  art. 7 ust. 1 pkt 6) Statutu Funduszu, podjęło uchwałę o rozwiązaniu Funduszu, co zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 5) Ustawy stanowi przesłankę rozwiązania Funduszu.

Zgodnie z powyższym rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 22 stycznia 2018 r., a jej zakończenie planowane jest do dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania ostatniego, trzeciego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Funduszu. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym powyżej terminie, wypłata Uczestnikom Funduszu zostanie dokonana na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w oparciu o wartość środków pieniężnych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Wartość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 19  kwietnia 2018 r. Wypłaty dla Uczestników Funduszu zostaną dokonane do dnia 20 kwietnia 2018 r., przelewem na rachunki bankowe Uczestników Funduszu wskazane w Ewidencji Uczestników Funduszu.

Niniejsze ogłoszenie jest drugim z trzech ogłoszeń o otwarciu likwidacji Funduszu, zgodnie z §5 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r., w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2005 r., Nr 114, poz. 963, z poźń. zm.).

 

24/01/2018 - Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji Ostoja VII FIZAN

Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewskiej 18, 00-103 Warszawa („Towarzystwo”), działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  (Dz.U. z 2018 r., poz. 56 ze zm.), („Ustawa”), jako Likwidator Ostoja VII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”), który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

W dniu 22 stycznia 2018 r. wystąpiła przesłanka rozwiązania Funduszu, tj. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, działając  na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy oraz  art. 7 ust. 1 pkt 6) Statutu Funduszu, podjęło uchwałę o rozwiązaniu Funduszu, co zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 5) Ustawy stanowi przesłankę rozwiązania Funduszu.

Zgodnie z powyższym rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 22 stycznia 2018 r., a jej zakończenie planowane jest do dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania ostatniego, trzeciego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Funduszu. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym powyżej terminie, wypłata Uczestnikom Funduszu zostanie dokonana na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w oparciu o wartość środków pieniężnych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Wartość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 19  kwietnia 2018 r. Wypłaty dla Uczestników Funduszu zostaną dokonane do dnia 20 kwietnia 2018 r., przelewem na rachunki bankowe Uczestników Funduszu wskazane w Ewidencji Uczestników Funduszu.

Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym z trzech ogłoszeń o otwarciu likwidacji Funduszu, zgodnie z §5 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r., w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2005 r., Nr 114, poz. 963, z poźń. zm.).

Strefa Klienta
Użytkownik:
Hasło: